QUI SOM?

titulo-gris2 Este bloc té com a finalitat, crear un espai de trobada, intercanvi i de recursos per al desenrotllament de l’acció tutorial, recursos d’ajuda personal i atenció a les famílies. Però, primer que res, pretenem crear un espai d’accés segur a la informació que necessitem per a prendre decisions relacionades amb els nostres futurs estudis. El departament d’orientació, ha posat en marxa una biblioteca amb temes relacionats amb l’orientació acadèmica. L’espai és de lliure accés per als alumnes de batxillerat i cicles formatius. Si consideres que necessites alguna informació que no trobes en este bloc, pots comunicar-ho al Departament d’Orientació.

El Departament d’ Orientació és el marc institucional on s’ articulen les funcions de tutoria, orientación acadèmica i professional així  com una determinada oferta curricular adaptada i diversificada mitjançant les programes d’atenció a la diversitat .

Personal adscrit:

 • Orientadora
 • 1 Professora de Pedagogia terapèutica.
 • Professors dels ambits del programes de PDC, FPB, PASE

Per  a dur a terme les funcions que té assignades, el departamento desenvolupa activitats bàsicament al voltant de tres àmbits d’ actuació:

Suport al procés d’ ensenyament-aprenentatge
Els objectius del Departament d’Orientació seran:

 • Col·laborar en la millora dels processos d’ensenyament – aprenentatge de la totalitat de l’alumnat, bàsicament a través de Tutories, Juntes d’Avaluació i Departaments, aportant criteris psicopedagògics que fonamentan opcions curriculars i organitzatives diverses.
 • Col·laborar amb el professorat en l’atenció a la diversitat de l’alumnat amb mesures de caràcter general  i/o específic per prevenir dificultats d’aprenentatge o reforçar àrees acadèmiques o de desenvolupament personal i social
 • Determinar i aplicar mesures d’intervenció específica de caràcter ordinari o extraordinari.

Suport al Pla d’ Acció Tutorial
Els Objectius  del Departament d’Orientació, en aquest  àmbit són:

 • Establir criteris i procediments per a l’organització i funcionament de les tutories .
 • Proporcionar als tutors/es estratègies i materials per a facilitar el desenvolupament de les seves funcions.
 • Dissenyar una proposta de programació de tutoria grupal i de centre.
 • Contribuir al seguiment del procés d’ensenyament i aprenentatge per part de l’equip docent.
 • Possibilitar, juntament amb l’equip directiu, la coordinació entre els tutors d’un mateix nivell, cicle o etapa.
 • Canalitzar i estudiar les demandes tutorials per tal de donar respostes  adequades a les necessitats de l’alumnat i les seues famílies.
 • Avaluar  el funcionament del Pla d’Acció Tutorial del centre, les activitats realitzades i la intervenció del DO.

Suport al Pla d’ Orientació Acadèmica i Professional
El pla d’Orientació Acadèmica i Professional  s’emmarca en el Pla d’Acció Tutorial i es desplega tant a l’àmbit de la tutoria grupal, com la individual. Les seves diferents fases de desenvolupament han de facilitar a l’alumnat la construcció  del propi projecte formatiu i la pressa de decisions professionals; un projecte capaç de satisfer interessos i aspiracions de l’alumnat, d’acord amb les seues  aptituds i circumstàncies, i amb les possibilitats reals que ens ofereix  l’entorn. Així, informació i reflexió constitueixen els eixos al voltant dels què es desplega el programa, les activitats del qual van adreçades a:

 • Autoconeixement d’ aptituds, interessos, personalitat, valors, rendiment acadèmic i estil d’ aprenenetatge.
 • Informació acadèmica i  professional: estructura del sistema educatiu, optativitat, modalitats de batxillerat, cicles formatius, universitat, altres alternatives.
 • Procés  de presa de decisions: actitud positiva i responsabilitat.
 • Procés de transició a la vida activa i adulta: instruments per a la incorporació al món laboral
Anuncis
%d bloggers like this: